top of page
Je Connais Mon Histoire

Razzia, Capture, Déportation, Traite et  Esclavage des Africains

APÈL TRIBINAL LA

 

Aksyon pou reparasyon

Afiche 25 mas 2022.

Kolektif pou reparasyon, "Mouvman Entènasyonal pou Reparasyon (MIR Lafrans, Gwadloup ak Matinik) , Mouvman Nouvo Limanite (MNH) , Kolektif Pitit Fi ak Pitit Afriken Depòte (COFFAD) , Komite Entènasyonal Pèp Nwa yo (CIPN) ak Komite Òganizatè 10 me a (C-O10MAI) "ap mande chak Desandan benefisyè aktyèl yo nan viktim de krim yo nan trafik ak esklavaj, kèlkeswa kote yo ka, nan dyaspora a imans nan desandan afro, (ak kèlkeswa paspò li te resevwa AKTIYEN ). NASYONALITE, Sen Lisiyen, Dominiken, Ayisyen, Barbad,  Trinidadyen, Nò Ameriken, Brezilyen, oswa Afriken) , pou kòmanse apwòch la tout aksyon legal. 

 

Li se  ijan e enperatif pou tout moun ki gen dwa sa yo DESANDAN viktim yo, vin mande Leta Fransè konpansasyon pou konsekans malfezan ke zansèt sa yo te ka soufri.

 

Nwa se bèlte plen se movèy Black Panthers yo. Blacklivesmatters se sa moun ki pa aksepte ankò "ke yon nigger dwe touye tankou yon chen". Pwosedi ki prevwa pou inisye  pa kolektif reparasyon an, devan jij franse a, se yon fòm pwotestasyon egalman radikal: pou diyite, jistis ak reparasyon pou de krim komès esklav ak esklavaj.

 

Lè COFFAD ak MNH ap goumen depi nan fen 20yèm syèk la pou rekonesans krim sa yo, yon premye batay desizif genyen. Pandan konferans Durban ki te fèt an septanm 2001, konsansis opozisyon ansyen pouvwa esklav yo te eksprime klèman sou refi kategorik pou anvizaje fè reparasyon. Lafrans, inik nan kalite li yo, te pote ale nan antouzyasm yo narsisism   alantou komemorasyon yo nan patri a nan dwa moun te pase yon lwa; lwa 2001-434 ke yo rekonèt kòm Taubira legalman rekonèt, ie  nan yon tèks lejislatif, ke trafik ak esklavaj konstitye de krim kont limanite.

 

Malgre ke yo te entèprete pa vas majorite nan jiris  kòm a  senp lwa soumemoratif, ki gen sèlman valè senbolik, lalwa reprezante   an reyalite  yon vrè revolisyon lwa. Rekonesans  of  krim kont limanite se yon pasaj esansyèl. sou wout reparasyon an, finalman louvri posiblite pou chèche reparasyon legal pou reyalizasyon dwa sa a pou reparasyon.

 

Fè fas a opinyon dominan nan enposib  pou pran aksyon legal pou reklame dwa sa a - diskou nan amann negasyonis yo - MIR, Mouvman Entènasyonal pou Reparasyon, ak CMDPA, Konsèy Mondyal Dyaspora Panafriken an. , have  assigned  nan dat 25 me 2005 Leta fransè devan jij la nan gwo tribinal Fò Frans. D'abord considérée comme une  plaisanterie, cette  procédure, événement unique et   constitutif  d' yon premye nan lemonn, est  te vin sou tan ak evolisyon nan jijman an, yon menas de pli zan pli ijan pou Leta franse a ak trezò piblik li yo. Ann fyè, paske nou jwenn viktwa desizif:

 1. Gen yon reklamasyon kont Leta a REKONÈ DWA POU REPARASYON

 2. GEN YON MWAYEN LEGAL POU JWI LI

 3. Pa gen tan preskripsyon akeri PA GEN PREskripsyon akeri

 

Ansanm nou ka depoze yon plent: pran aksyon legal! Nou envite w vin jwenn nou pou nou tabli yon balans pouvwa nan batay sa a. Poze kesyon reparasyon devan yon jij se pou sa  pi plis pase mande jistis.  

 

Ale nan tribinal epi di jij yo, fè devwa w epi fè jistis :

 • se kraze ak yon konsansis souvan san sipoze ak lòd bagay yo, 

 • se opoze ak yon konformism ki, sou fòm yon akseptasyon nan eta a ki egziste deja, renouvle tout alyenasyon ke lavi òdinè ke nou ba nou viv la pote ak li._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

 • se pou afime yon pouvwa ki jis inyore e ki poutan rete nan nou depi plizyè syèk, 

 • li se poze idantite li kont asiyasyon yo ke sosyete a te afekte nou ak kont volonte nou,

 • se di non "bon neg neg bannann" ke nou mande pou nou oblije nou, kanpe nan limit ke nou trase pou li, 

 • se kontinye travay rezistans kont  sitiyasyon dominasyon kap trennen an   kote bon repiblik la fòse  travay liberasyon an te kòmanse pa   zansèt yo, nwa mawon, ak brav konbatan pou libète yo,

 • Se pou afime yon dekolonizasyon  essential  nan lespri yo ak afimasyon yon libète ke nou refize,

 • it's leaving the smelly swamps of a complicity  with  everything that contributes to us  lowering et  oppose  yon non detèmine dwa nou yo ak pwovoke nan rediksyon an

 • se mete Leta franse ak Repiblik li devan responsablite yo epi di yo ke yo dwe responsab,

 • se yon pwosesis rekiperasyon pou Èt Nwa a toujou riske imilyasyon, 

 • se afime devan lemonn ke sa ase e ke mond lan pral chanje, li chanje e ke anyen pap ka fonksyone tankou anvan ; ke old  balans pouvwa a pa fèt ankò epi kòd dominasyon yo defèt.

 

An fas ak defi sa yo, swa jij yo pral swiv enjonksyon Leta fransè a nan ranvwaye nou chak fwa, oswa yo pral oblije poze tèt yo kesyon moralman, entelektyèlman oswa espirityèlman. Tout limanite an danje.

 

Kèlkeswa sa pri a, nou pral sepandan  te genyen: afimasyon  entransijan nan diyite nou, rezistan opozisyon an. manifestasyon yon undetermined  nan enjistis.

 

Se konsa, rantre nan nou! Kanpe nan jistis! Ou menm, Melanezyen ak Amerindien Afro-desandan, ou se benefisyè, kreditè  nan reparasyon, kèlkeswa kote ou ye sou Latè! la tè a di kont dalòd enjis ak vyolan nan mond lan.

 

Manyèl

 

Pou kapab aji epi vin youn nan moun ki fè reklamasyon yo nan yon pwosedi ki pral rasanble plizyè santèn milye detantè dwa depòte Afriken yo, ou ta dwe enskri lè w ban nou imel ou a. Kolektif asosyasyon pou reparasyon yo ap kontakte w pou:  

 •   ranpli dosye w la: dokiman idantite w, nimewo telefòn ou ak detay kontak w.

 • yon dokiman ki pwouve zansèt li nan men yon gason ak yon fanm ki te libere depòte: ou pral antre nan pwosedi pou jwenn zansèt ou yo 

 • yon manda bay avoka asosyasyon an nan lajistis devan Tribinal la jistis Pari 

 • yon posib kontribisyon finansye a diskresyon pou kouvri depans pou jere dosye a yo dwe voye nan nimewo kont pwovizwa a ???. 

 

Appel

Actions pour les réparations

Publié le 25 mars 2022.

monument renaissance sénégal.gif

Le collectif pour les réparations ;"Mouvement International pour les Réparations (MIR France, Guadeloupe, Guyane et Martinique), Mouvement Nouvelle Humanité (MNH), Collectif des Filles et des Fils Africains Déportés (COFFAD), Comité International des Peuples Noirs (CIPN) et Comité d’organisation du 10 Mai (C-O10MAI) Comité National pour les Réparations (CNR) appelle, chaque ayant droit actuel DESCENDANTS des victimes des deux crimes que sont la traite et l’esclavage, où qu'il soit, dans l'immense diaspora des afro ascendants, (et quelque soit le passeport qu'il a reçu SA NATIONALITEE ACTUEL, st lucien , dominicain, haïtien, barbadien,  trinidadien, nord américain, brésilien, ou africain), à entamer la démarche  d’ester en justice. 

APPEL A PORTER PLAINTE

Il est  urgent et impérieux que tous ceux qui ont ces droits LES DESCENDANTS des victimes, viennent réclamer à l'état français réparation des conséquences dommageables que ces aïeux ont pu subir.  Black is beauty full a été le mot d'ordre des Black Panthers. Blacklivesmatters est celui de ceux qui n'acceptaient plus “qu'un nègre soit abattu comme un chien”. La procédure envisagée à mettre en route  par le collectif des réparations, devant le juge français, est une forme de protestation tout aussi radicale : pour la dignité, la justice et les réparations pour les deux crimes de la traite et de l'esclavage. Lorsque le COFFAD et le MNH ont été en lutte dès la fin du XXème siècle pour la reconnaissance de ces crimes, une première bataille décisive est gagnée. Lors de la conférence de Durban tenue en septembre 2001, le consensus de l'opposition des anciennes puissances négrières s'est clairement exprimé sur le refus catégorique d'envisager de réparer. La France, unique en son genre, emportée par les enthousiasmes narcissiques   autour des commémorations de la patrie des droits de l'homme a voté une loi ; la loi 2001-434 diteTaubira reconnaissant légalement , c'est à dire  dans un texte législatif, que la traite et l'esclavage constituaient deux crimes contre l'humanité. Bien qu’ayant été interprétée par la grande majorité des juristes  comme une  simple loi mémorielle, ayant seulement valeur symbolique, la loi  Taubira représente  en réalité  une vraie révolution sur le terrain du droit. Cette reconnaissance  du  crime contre l’humanité est un passage indispensable. sur le chemin de la réparation ouvrant enfin la possibilité de demander en justice la réalisation de ce droit à réparation. Faisant fi  de l’opinion dominante de l’impossibilité  d’ester en justice pour réclamer ce droit - discours in fine des négationnistes - le MIR, le Mouvement International pour les Réparations, et le CMDPA, Conseil Mondial de la Diaspora PanAfricaine, ont  assigné  le 25 mai 2005 l'État français devant le juge du tribunal de grande instance de Fort de France. D’abord considérée comme une  plaisanterie, cette  procédure, événement unique et   constitutif  d'une première mondiale, est  devenue au fil du temps et de l’évolution du procès, une menace de plus en plus pressante pour l'État français et son trésor public. Soyons fiers, car nous avons obtenu des victoires décisives : Il existe une créance contre l’Etat LE DROIT AUX RÉPARATIONS EST RECONNU lI existe un terrain de droit pour la faire valoir IL EXISTE UN MOYEN JURIDIQUE POUR LE FAIRE VALOIR Il n’existe pas de temps de prescription acquise AUCUNE PRESCRIPTION N’EST ACQUISE Ensemble nous pouvons porter plainte : ester en justice ! Nous vous invitons à nous rejoindre pour installer un rapport de force dans ce combat. Poser la question des réparations devant un juge est dès lors  bien plus que de faire acte de demander justice.   Ester en justice et dire aux juges, faites votre devoir et rendez justice  : - c'est rompre avec un consensus souvent inassumé avec l'ordre des choses,  - c'est s'opposer à un conformisme qui, sous les formes d'une acceptation de l'état de chose existant, reconduit toutes les aliénations que charrie avec soi la vie ordinaire qu'on nous donne à vivre.  - c'est affirmer une puissance jusque là ignorée et qui pourtant nous habite depuis des siècles,  - c'est poser son identité contre les assignations que la société nous a affecté insidieusement et contre notre volonté, - c'est dire non au ”bon nègre banania” auquel on nous demande de nous astreindre, se tenant dans les limites qu'on a tracé pour lui,  - c'est poursuivre le travail de résistance contre  la situation de domination rampante   à laquelle la bonne république nous contraint  et poursuivre  l'oeuvre de libération commencée par les  aiëux ancêtres nègres marrons, et valeureux combattants de la liberté, - c'est affirmer une décolonisation  essentielle  des esprits et l'affirmation d’une liberté qu' on nous refuse, - c'est quitter les marais malodorant d'une complicité  avec  tout ce qui contribue à nous  rabaisser  et  opposer  un non déterminé à la réduction de nos droits et au mépris qu'elle induit, - c'est mettre l'État français et sa République devant leur responsabilité et leur dire qu'ils doivent rendre des comptes, - c’est une démarche de redressement de l'Etre Noir toujours en risque d'humiliation,  - c'est affirmer à la face du monde que cela suffit et que le monde va changer , a changé et que rien ne pourra plus fonctionner comme avant ; que les anciens  rapports de force n'ont plus lieu et les cordons de la domination sont défaits En face de ces enjeux, soit les juges suivront les injonctions de l’Etat français en nous déboutant à chaque fois, soit ils seront obligés de se remettre en question moralement, intellectuellement ou spirituellement. C’est l’humanité toute entière qui est en jeu. Quoiqu’il en coûte, on aura cependant  gagné : l’affirmation  intransigeante de notre dignité, l’opposition résistante  au mépris... et la manifestation d’un non déterminé  à l’injustice . Alors rejoignez-nous ! Estez en justice ! Vous, afrodescendants mélanésiens et amérindiens, vous êtes des ayants droit, créanciers  des réparations, où que vous soyez sur la Terre !  Cette terre où il est temps que les damnés de la terre disent non et se révoltent contre l’ordre injuste et violent du monde.

APPEL AUX ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
Appel organisations

Il est essentiel que chaque organisation qui s'est engagée dans le combat que nous mettons en place devant les juridictions de Paris soit représentée à cette réunion. Il s'agira de définir les objectifs que chacune d'entre elles aura à atteindre afin de permettre que l'assignation qui sera délivrée a l'état français soit consistante en nombre de requérants, regroupant ensemble dans la même action juridico judiciaire , d'une part les organisations à titre de personnes morales et de l'autre les membres de ses organisations et leurs sympathisants, en qualité de personnes physiques. La mobilisation pour atteindre le nombre minimum de requérants doit se faire aujourd'hui dans l'urgence afin de tenir les promesses qui ont été faites au sortir de l'audience tenue à Fort-de-France les 11 et 12 octobre 2021 et à la prise de connaissance de la décision rendue par la Cour d'appel de Fort de France. Cette décision qui marque, derrière le débouté prononcé aux motifs fallacieux d'une prescription qui n'existe pas , la victoire du combat juridique pour les réparations. Aujourd'hui après cet arrêt de janvier 2022, les juges français ont fait la démonstration de leur incapacité juridique à opposer des moyens de droits cohérents et pertinents à l'action conduite contre l'état français au titre de la réparation. L'arrêt du 18 janvier 2022 signe la défaite de l'état français et de ses juges à faire obstacle aux droits intangibles des ayants droits des descendants des africains déportés et mis en esclavage. Désormais, seul le déni de justice, qui est patent et évident même au regard du sens commun des non juristes, permet de prétendre que le droit de créance contre état serait prescrit. Ce déni de justice a déjà été dénoncé avec succès devant la cour européenne des droits de l'homme en 2017, puisque cette dernière a pu déclarer à deux reprises le recours devant elle recevable. Notre tâche aujourd'hui est de permettre à la procédure de janvier 2023 de réunir le maximum d'ayants droits et d'internationaliser la procédure en y faisant venir l'ensemble des membres de la diaspora mondiale des afro descendants..

Mode d'emploi
JE PORTE PLAINTE EN COLLECTIF MODE D'EMPLOI

Notre objectif : 2000 membres Le public visé : communautés Afro ascendantes, originaires des Amériques, des caraïbes, de l’océan indien et du continent africains. Objet : Plainte collective pour les réparations liés à la loi 2001-434 reconnaissant la traite des africains et l’esclavage comme crime contre l’humanité. METHODE Trois étapes à suivre pour prendre en compte votre dossier. 1) S’inscrire pour devenir membre 2) Renvoyer à contact@esterenjustice.org le Pouvoir et Mandat, rempli, signé et numérisé. 3) Régler les conditions de souscriptions Frais d'inscriptions : 10 € Frais de dossier : 30 €

©2022 Collectif pour les Réparations | Site créé par C-O10MAI 

contact@esterenjustice.org

bottom of page